Behandling av vassdragene i Drivaregionen i perioden 11.–22. august

Fiskesperre DrivaArbeidet med bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen har nå kommet fram til selve behandlingen av vassdragene. I elva Driva og Litldalselva skal det gjennomføres klorbehandling, mens Usma, Jordalselva, Oppdøla, Sandvikelva og mindre bekker til Sunndalsfjorden skal rotenonbehandles.

Behandlingene skal gjennomføres i perioden 11. til 22. august.

I ukene før, under og etter vil det bli en del trafikk til og fra elvene, og det blir plassert ut doseringsstasjoner på mange punkter langs elvene. Det er generelt viktig at publikum holder avstand til doseringsutstyr og lar dette stå i fred.
 

Klorbehandling av Driva og Litldalselva fra 11. august

Forsøk med klor de tre siste årene har gitt gode resultater, og Miljødirektoratet besluttet at det skal gjennomføres klorbehandling i elvene Driva og Litldalselva. Bruk av klor til å behandle en hel elv gjøres nå for første gang, og er unikt i verdenssammenheng.

Det er Statsforvalteren som er tiltakshaver for behandlingen, men Veterinærinstituttet står for den praktiske gjennomføringen sammen med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og andre samarbeidspartnere.

Behandlingsperioden er etter planen fra 11. til 22. august.

For å bli kvitt parasitten skal hele elvestrekningen fra fiskesperra i Driva til fjorden behandles, en elvestrekning på omtrent 23 km. I Litldalselva vil det bli dosert klor fra like nedstrøms Dalavatnet og ut til munningen i sjøen. I tillegg skal lakseførende sone i alle sidebekker i begge elver også behandles med klor. Det vil også foregå rotenonbehandling i avsnørte dammer, flomløp og bekker som ikke er egnet for klordosering.

Dosene med klor som brukes i behandlingen er lave, det tilsettes omtrent 30-50 mikrogram per liter. Dette tilsvarer typisk klornivået som kan måles i drikkevannet i Oslo. Behandlingen vil derfor ikke være skadelig for omgivelsene.

  >  Les mer om klorbehandlingen her.

Rotenonbehandling i øvrige vassdrag i perioden 17.-21. august.

Usma vil rotenonbehandles 17. august, fra øverste vandringshinder for laks og til munning, samt alle sidebekker så langt opp som fisk kan vandre. Jordalselva, Oppdøla, og Sandvikelva, samt mindre bekker i samme område planlegges rotenonbehandlet 20.-21. august.

Vassdragstrekningene behandles med en løsning med en konsentrasjon av rotenon som ikke utgjør noen helsefare for mennesker eller dyr som kommer i kontakt med det. Løsningen fortynnes i fjorden og brytes raskt ned til ufarlige stoffer. Elve- og bekkestrekningene som blir dosert vil være rotenonfrie fra noen timer til et døgn etter at doseringen avsluttes. Det er likevel anbefalt noen føre-var-tiltak for drikkevann og beitedyr innenfor og i nærheten av behandlingsområdet.

Fisk som dør etter rotenonbehandling kan fremdeles være infisert av parasitten, og kan representere en smittefare for nabovassdrag og områder som ikke er smittet av parasitten. Død fisk skal derfor kun plukkes opp gjennom en organisert innsamling.

  >  Les mer om rotenonbehandlingen her.


Har du spørsmål knyttet til de planlagte behandlingene?

Se informasjon om kontaktpersoner i lenkene i teksten over. 


Mer informasjon om bekjempelse av gyro i Drivaregionen

Se   Drivaregionen sine infosider.