Årsregnskap 2020: Bedre resultat enn forventet

Sunndal kommune avla den 19.02.21 årsregnskap for 2020 til revisjon, med et netto driftsresultat som endte med et underskudd på 3,0 mill kroner. Underskuddet i regulert budsjett var på 30,8 mill kr, så resultatet er betydelig bedre enn forventet.

-Det er jobbet godt i hele organisasjonen for å bedre økonomien, og vi er glade for at vi ser effektene av det allerede for 2020, sier økonomisjef Bjørn Steinland, som legger fram sitt første årsregnskap i dag. – I tillegg har vi også fått en heldig effekt av koronasituasjonen, som bidrar til dette resultatet.

Hovedårsakene til den positive utviklingen er

  • Lønnsoppgjøret ble avviklet sent på året pga korona-situasjonen. Totalt medførte oppgjøret en samlet merutgift på ca 2 mill kroner og dette er ca 7 mill lavere enn budsjett
  • Pensjonsutgiftene har delvis vært budsjettert for høyt og delvis blitt lavere enn estimert fra pensjonsleverandørene. Allerede i reguleringen i høst ble budsjettet redusert med 5 mill kroner, men likevel ble samlet pensjonskostnad ca 7,5 mill lavere enn regulert budsjett.
  • I tillegg er det flere mindre engangseffekter som i hovedsak har slått positivt ut.
  • Det har vært også vært kjørt en streng budsjettdisiplin i høst med stillingsvakanser og innsparinger i alle ledd.
  • Kommunen har også vært spart for store utgifter knyttet til pandemien. Kompensasjonene som er gitt fra staten har i stor grad dekket opp merkostnadene våre. Totalt har kommunen fått 14 millioner i ulike former for tilskudd og kompensasjonsordninger.

-Det er i tjenesteområdene at det gode resultatet har blitt skapt, sier økonomisjefen.

Noen tjenester har fått betydelige utvidede budsjettrammer for bl.a. å dekke merutgifter knyttet til pandemien og andre ikke-planlagte merutgifter. Andre har fått innsparinger gjennom året for å kunne balansere opp disse. Samlet leverer tjenestene en innsparing på ca 12 mill i forhold til opprinnelig budsjett og 25 mill i forhold til budsjettreguleringen i oktober.

Med et betydelig lavere underskudd enn planlagt vil bruken av fondsmidler/egenkapital bli vesentlig redusert. Kommunen har et disposisjonsfond på ca 127 millioner kroner. Dette stammer fra tidligere års overskudd i driften. Kommunens lånegjeld er lav sammenlignet med andre kommuner, og utgjør 622 millioner kroner.

 -Dette er et betydelig bedre utgangspunkt for det videre arbeidet i 2021, men det må fortsatt jobbes hardt for å oppnå et driftsnivå tilpasset inntektsnivået, sier Steinland.

Ytterligere analyse vil bli presentert i kommunens årsberetning som vil bli lagt fram om ca en måned.

Se årsregnskap for Sunndal kommune 2020 her. (PDF, 2 MB)