Årsmelding for Sunndal kommune 2019

Klikk for stort bildeÅrsmelding 2019Sunndal kommunestyre vedtok 16. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2019.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

Se årsmeldinga her:

Årsmelding Sunndal kommune 2019


Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret, og gir en oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

Året 2019

Årsmeldinga viser at det i 2019 var stor aktivitet i tjenestene, og mange av våre tidligere samarbeid ble endret på grunn av kommunereformen. Nye samarbeid innen legevakt, barnevern, PPT, brann og renovasjon kom på plass i løpet av 2019.

Omstilling, endring og utvikling er viktig for å sikre god utvikling i våre tjenester. Alle tjenestene jobber aktivt for å utvikle og forbedre seg. Pleie- og omsorgstjenesten har gjennom året fortsatt forbedringsarbeidet og har nå innført dette i hele organisasjonen. Digitalisering er et viktig fokusområde, og en del av forbedringsarbeidet innenfor alle tjenester.

Sunndal kommune har en betydelig økonomisk utfordring. På få år har kommunen gått fra å være en høyinntektskommune til å ha middels inntekter sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse. Driftsinntektene har falt vesentlig de siste årene, mens vi ikke har klart å redusere utgiftsnivået tilsvarende. Netto driftsresultat i 2019 er negativt med ca 30 mill kr. Dette tydeliggjør kommunens store økonomiske utfordring i årene som kommer. Nasjonal målsetting er å ha et Netto driftsresultat på i snitt 1,75% av driftsinntektene for å ha en bærekraftig økonomi og mulighet til å bevare verdien som er kommunens eiendeler. I 2019 endte dette opp på -3,8%. Dette synliggjør at det må til en betydelig innsats fra hele organisasjonen for å kunne tilpasse driften til et varig svekket inntektsnivå.

Sykefraværet var i 2019 på 7,4 %, en reduksjon fra 8,7 % i 2018, men høyere enn målet på 6 %. Organisasjonen har i 2019 jobbet aktivt med arbeidsmiljø og sykefravær.

Folketallet har fortsatt gått ned, slik trenden har vært de siste årene. Fremtidsprognoser spår at befolkningstallet blir ganske stabilt. Det forespeiles imidlertid en endring i sammensetningen i befolkningen ved at andelen barn og unge i befolkningen går ned, samtidig som andelen eldre i befolkningen øker. Dette vil skape utfordringer for offentlige tjenester som barnehage og skole, og helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det blir betraktelig færre i yrkesaktiv alder. Fokus på arbeidsmiljø og god tilrettelegging for seniorer blir enda viktigere.