Årsmelding for Sunndal kommune 2018

Klikk for stort bildeSunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018.
I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.
Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.

Se årsmeldinga her:

Årsmelding Sunndal kommune 2018


Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret, og gir en oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

Året 2018

Årsmeldinga viser at også 2018 ble et krevende år for Sunndal kommune, og endringsevnen ble med nedlegging av asylmottaket satt på prøve.

Omstilling, endring og utvikling har vært regelen for hele organisasjonen i 2018, og ikke unntaket. Dette er viktig også framover, for å sikre god utvikling i våre tjenester. Alle tjenestene jobber aktivt for å utvikle og forbedre seg, og det har gjennom året vært stort fokus på barn og unge som bidrar til gode oppvekstvilkår og en god fremtid for barn og unge. Pleie- og omsorgstjenesten er i gang med et stort forbedringsarbeid, og er opptatt av hva som er viktig for fremtidens eldre. Digitalisering er et viktig fokusområde, og en del av forbedringsarbeidet innenfor alle tjenester.

Økonomisk viser resultatene at Sunndal kommune nå har utfordringer i kommuneøkonomien, og må tilpasse tjenesteproduksjonen etter dette. Sunndal kommune vil gå fra å være en høyinntektskommune til en mer «normalinntektskommune», og det er viktig å utnytte ressursene på en effektiv måte og drive kontinuerlig forbedringsarbeid for å utvikle tjenestene. Netto driftsresultat var svakt negativt med -0,3 %, noe som er dårligere enn 2017, men likevel bedre enn budsjettert for 2018.

Sykefraværet var i 2018 på 8,7 %, noe som er vesentlig høyere enn målet på maksimum 6 %. Det jobbes aktivt i alle ledd i kommunen med å redusere omfang og lengde av sykefraværet.

Folketallet har igjen gått litt ned, slik trenden har vært de siste årene. Det er mange variabler i folketallsberegningen, og dette året er det hovedsakelig fødselsunderskudd som bidrar til nedgang. Kommunen vil fortsette arbeidet med rekruttering, informasjon og vertskap for å få folk til å flytte hit og å bli her. Det viktigste er imidlertid å tilby gode tjenester som gjør det attraktivt å bo i kommunen.