Årsmelding for Sunndal kommune 2017

Årsmelding 2017 - Klikk for stort bilde Sunndal kommunestyre vedtok 13. juni årsmelding for Sunndal kommune for 2017.

I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt.

Årsmeldinga er en digital rapport, og for første gang presentert i nettbasert versjon.

Se Årsmelding Sunndal kommune 2017


Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og rapport for kommunestyret, og gir en oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater.

Året 2017

2017 var et aktivt og tøft år for Sunndal kommune. I tillegg til varslede innsparinger og svikt i inntektene, fikk kommunen høsten 2017 beskjed om at asylmottaket skulle legges ned. Dette medførte en nedbemanningsprosess fra høsten og fram til mottaket ble avsluttet 1. februar 2018. Dette har naturlig nok satt sitt preg på året som helhet.

Det er samtidig viktig å ta med seg at 2017 ble et aktivt år med mye positivt arbeid for fremtidsretta tjenester og samarbeid.

Resultatene viser at Sunndal kommune er innenfor målet for kommunal sektor, med et driftsresultat på 2,1 %. Det blir likevel viktig framover å utnytte ressursene på en mest mulig effektiv måte og drive kontinuerlig forbedringsarbeid for å utvikle tjenestene.

Sykefraværet har holdt et stabilt nivå de siste tre årene på mellom 6,6 og 6,8 %. Målsettingen på 6,5 % er imidlertid ikke nådd, og dette er noe rådmannen vil ha fokus på også framover.

Folketallet har igjen gått litt ned, og kurvene svinger litt opp og ned de siste årene. Det er mange variabler i folketallsberegningen, og dette året er det både fødselsunderskudd og netto utflytting som bidrar til nedgang. Kommunen vil fortsette arbeidet med rekruttering, informasjon og vertskap for å få folk til å flytte hit og å bli her. Det viktigste er imidlertid å tilby gode tjenester som gjør det attraktivt å bo i kommunen.