03.11.2021: Budsjett 2022 – kommunedirektørens forslag

Budsjett 2022Kommunedirektøren legger i møte i kommunestyret 3. november fram sitt forslag til budsjett for 2022 – økonomiplan 2022-2025.  

Kommunedirektørens økonomiplanforslag legges da fram i kommunestyret til orientering. De politiske utvalgene, samt eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, får deretter planforslaget til høring i uke 45 og 46.

Formannskapet skal behandle høringsuttalelser og gi sin budsjettinnstilling 30. november. Budsjettet legges da ut på offentlig høring før kommunestyret skal endelig behandle budsjett og økonomiplan i sitt møte 15. desember.

Styrking av budsjettrammen

Budsjett for 2022 legges fram med en samlet styrking av budsjettrammen på ca 20 mill. kr.  Dette er en ytterligere styrking i forhold til rammesaken tidligere i år. Det samlede rammeforslaget er basert på vedtatt Økonomiplan for 2021- 2024, justert for nye inntektsforutsetninger og forutsetninger for finansinntekter og -utgifter. En økning i frie inntekter gir økt handlingsrom. I tillegg er flere politiske vedtak og signaler tatt inn i forslaget.

Bakgrunn og utfordringsbilde

Nedadgående prognose for befolkningsutvikling framover gir reduserte overføringer fra staten i planperioden. Befolkningssammensetningen er avgjørende for hvordan kommunen vurderer, planlegger og iverksetter tiltak for å tilpasse tjenestene til samfunnets behov.

Kommunedirektøren redegjør i budsjettforslaget for utfordringer og fokusområder de kommende årene, og oppsummerer utfordringene i økonomiplanperioden med hovedpunktene

  • Rekruttering og kapasitet
  • Tjenesteutvikling og omdømmebygging for å løse oppgavene framover
  • Ressursinnsatsen må vris fra oppvekstområdet til helse- og omsorgstjenester.

Budsjettdokumentet

Budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025, nettversjon

Budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025, trykt versjon (PDF, 3 MB)