Orkidè Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Budsjett

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2019 – 2021 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 29.11.17 - 13.12.17.  Budsjett og økonomiplan behandles i Sunndal kommunestyre 13. desember.

Plankart-Rp1563-20170910-Hoåsvegen251-Grøa_utsnitt[1][1]

Forslag til reguleringsplan for Hoåsvegen 251 sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

Plankart_illustrasjon

Forslag til ny reguleringsplan for Mogrenda sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 10. januar 2018.

 

 

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal plankart vedtatt 06

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Sunndal kommune, datert 09.11.17, legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 15.01.18.

Folkemøte Øksendal 2015

I forbindelse med at kommuneplanes arealdel skal rulleres, ønsker vi å få synspunkter fra innbyggerne.  I den forbindelse skal det arrangeres åpne dialogmøter i bygdene.

101-17 flyfoto Håsøran

Forslag til endring i regulering av areal mellom gang-/sykkelvegen langs Romsdalsvegen (fylkesveg 62) og industriområdet sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttale 20. november 2017.

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Hoåsvegen 251. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 01.11.2017.

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017