Reguleringsplan for Gjøra næringsareal plankart vedtatt 06

Reguleringsplan for Gjøra næringsareal ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Sunndal kommune, datert 09.11.17, legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 15.01.18.

Folkemøte Øksendal 2015

I forbindelse med at kommuneplanes arealdel skal rulleres, ønsker vi å få synspunkter fra innbyggerne.  I den forbindelse skal det arrangeres åpne dialogmøter i bygdene.

101-17 flyfoto Håsøran

Forslag til endring i regulering av areal mellom gang-/sykkelvegen langs Romsdalsvegen (fylkesveg 62) og industriområdet sendes ut på høring og offentlig ettersyn, med frist for uttale 20. november 2017.

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Hoåsvegen 251. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 01.11.2017.

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel er fastsatt av Sunndal kommunestyre den 06.09.2017

Mogrenda_plangrense

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Mogrenda. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 14.08.17.

Herved kunngjøres oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for dette arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn, se vedlagte fil. Frist for å komme med innspill til planen og merknader til planprogrammet er 30.06.2017

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.05.2017. 

 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2017.