Skogsveier

Bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Med landbruksveier menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift, og andre landbruksveier som medfører større terrenginngrep.

Kriterier

Ved avgjørelse skal det legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener. For behandling etter landbruksveiforskriften må hovedformålet med veien være landbruk. Veien skal legge til rette for at landbruksressursene skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte. Landbruksandelen av veiens formål må være minimum 50 %. Hvis ikke, må den behandles etter plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for godkjennelsen. I vedtaket fastsettes en tidsfrist for gjennomføringen, oversittes denne faller vedtaket bort.

Søknad

Det skal brukes skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjema til høyre eller papirskjema hos kommunen. Kart som viser planlagt vei, dekningsområde i forhold til eksisterende veier samt beliggenhet for alle kjente miljøverdier i området skal ligge ved søknaden. Miljøverdier bør sjekkes mot NATURBASE før søknad sendes - sjekk mot vern, foreslått vern, prioriterte naturtyper og artsdata. Berører veien områder vist her, skal det krysses av i skjema for "Arealer med annen spesiell miljøstatus". Kommunen innhenter nødvendige uttalelser og fatter vedtak.

Det kan også gis stønad til bygging - dette søkes på skjema LDIR-903 etter at tillatelse til bygging er gitt.

Kontaktinformasjon

Tarald Torshov
skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 39

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra