Kunngjøringer
Publisert 03.04.2017

Forslag til reguleringsplan for næringsareal Gjøra er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 10. mai 2017. 

Publisert 23.03.2017
20170323_Elverhøy

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2017.

Publisert 20.02.2017

Mindre forskyving av byggeområder rundt eksisterende hytter og små justering av eksisterende veglinjer er sendt på høring.

Publisert 15.02.2017
20150910 grustak off ett dagens sit fra nord

 

 

 

 

 

 

Forslag til reguleringsplan for grustak i Litldalen er utlagt til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 27. mars 2017.

 

Publisert 10.02.2017

Mindre endring av bestemmelsene om takform for felt B3, B4 og B5 ble vedtatt av økonomi- og planutvalget i møte den 31.01.2017.

Publisert 17.01.2017
Badeplass forside

Sunndal kommune inviterer alle interesserte til å bli med i et samarbeid om å utvikle badeplass ved Sunndalsøra.

Publisert 17.01.2017
Lekeplass forside

Sunndal kommune inviterer alle interesserte til å bli med i et samarbeid om å utvikle et leke- og aktivitetsanlegg i Sunndalsøra sentrum.

Publisert 04.01.2017
P-plasser sentrum

Høringsforslag om tidsbegrenset parkering på Sunndalsøra går ut på at 415 av de 700 mest sentrale parkeringsplassene skal få en tidsbegrensning på 3 timer. Høringsfrist er 01.02.2017.

Publisert 19.12.2016

Høring av mindre endring av reguleringsbestemmelsene for felt B3, B4 og B5 i Hagan boligfelt.

Publisert 19.12.2016
Scootertransport

Det er for tida 2 ledige leiekjøringsløyver i Sunndal kommune, eitt i Torbudalen og eitt i Øksendal/Jordalsgrenda. Søknadsfrist er 16. desember. Finn retningslinjer og søknadsskjema her:

Publisert 30.11.2016
Budsjettprosess

Økonomi- og planutvalgets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017 – 2020 med kommentarer er lagt ut til ettersyn i perioden 30.11.16 - 14.12.16.  Budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017 – 2020 behandles i Sunndal kommunestyre 14. desember.

Publisert 04.11.2016
20161104_Planstrategi

Økonomi- og planutvalet vedtok den 01.11.2016, i sak PS 93/16, å leggje planstrategi for Sunndal kommune 2016-2020 ut til offentleg høyring.

 

Publisert 04.11.2016

Forlag til reguleringsplan for Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal er utlagt til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 20.12.2016 

Publisert 03.10.2016

Mindre endring av plankart og bestemmelser er vedtatt av økonomi- og planutvalget 20.09.2016.

Publisert 30.08.2016

Det oppfordres til at hytteeierne undersøker om avsatt byggeområde på reguleringsplana for Grødalen er hensikstmessig plassert.

Den som ønsker å forskyve byggeområdet rundt sin hytte sender innspill om dette til kommunen innen 1. oktober 2016

Publisert 25.08.2016

Detaljreguleringsplan for Trædalsbakken er utlagt til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 21.06.2016

Planprogram for rådshammaren massetak på Mele i sunndal er fastsatt av økonomi- og planutvalget 31.05.2016 med følgende tillegg: det forutsettes at konsekvensene for barns skoleveg på Mele og i Håsenområdet utredes under punkt 5.3.8 og 5.3.9 i planprogrammet.

Publisert 20.06.2016

Planprogram for reguleringsplan for grustak i litldalen er fastsatt av økonomi- og planutvalget den 31.05.2016 

Publisert 09.06.2016

Mindre endring av bestemmelsene vedrørende avløp, mønehøyde og takvinkel ble vedtatt av økonomi- og planutvalget i møte den 31.05.2016

Særutskrift fra saken, vedtatte bestemmelser og kunngjøringsbrev ligger vedlagt, se linker.

Opplysning om klage og innløsning gis i kunngjøringsbrevet.

Publisert 30.05.2016

Reguleringsplan for Øksendalsøra - kommunehusområdet er vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 04.05.2026 sak 31/16 

Publisert 23.05.2016

Mindre endring av reguleringsplan for fv. 62 Driva bru ble vedtatt av økonomi- og planutvalget den 19.04.2016. 

Publisert 04.05.2016
Renovasjonsdunker

Forslag til endringer i husholdningsrenovasjonen i Sunndal kommune, og tilhørende endringer i Forskrift om husholdningsavfall, legges ut for offentlig ettersyn fram til 20. mai. Se høringsdokumentene her:

Publisert 12.04.2016

Høring av mindre endring av bestemmelsene om avløp, mønehøyde og takvinkel. Merknadsfrist 30. april 2016 

Publisert 17.03.2016

 Reguleringsplan for Brekklykkjo boligfelt ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.02.2016.

Publisert 01.02.2016

Et forslag til mindre endring av reguleringsplan for Børsetlauvet er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 19. februar 2016. Berørte og naboer er orientert med brev. Dokumentene er også lagt ut på servicekontoret.
 

Publisert 15.01.2016
Rådshammaren Foto

 

Det varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Rådshammaren massetak som ligger på Mele i Sunndal. 

Frist for merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet er 26. februar 2016

Publisert 16.12.2015
20120220 Bilde

Planforslag for ny bru er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 5. februar 2016.

 

 

 

Publisert 17.11.2015
Litldalen grustak planomriss

 

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for grustak i Litldalen. Frist for innspill er 18. desember 2015.

 

Publisert 17.11.2015
20151110 Trædalsbakken planstart

 

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Trædalsbakken. Frist for innspill er 03.12.2015.

Publisert 12.06.2015
styringsgruppe næringsplan 2015

Økonomi- og planutvalget vedtok i møte 09.06.15, sak 49/15 å sende styringsgruppas høringsforslag til næringsplan for perioden 2015-2020 ut på høring med utvalgets tillegg. Høringsfristen er 1. august 2015, og planen skal sluttbehandles i kommunestyremøte 2. september 2015.

Publisert 26.05.2015
20120210 Fale vedtatt plankart

 

Reguleringsplan for rv. 70 er vedtatt av Sunndal kommunestyre 13.05.2015.  

Publisert 14.06.2013
Totalvekt maks 7,5 tonn

Statens vegvesen opplyser fredag 14.6. at  vurderinger og planleging pågår. Strekningen forbi rasstedet forblir stengt for kjøretøy med aktuell totalvekt mer enn 7,5 tonn over helga og inntil videre.  Se artikkel hos NRK Møre og Romsdal.

Begrensningen gjelder en strekning mellom Rykkjem fergeleie og krysset fv 670 / rv 70 ved Ålvundfossen.

Publisert 08.06.2012

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møte den 7.6.2012, i TMK-sak 50/12, å legge ut på offentlig høring forslaget om å innføre hytterenovasjon i Sunndal kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forurensingslovens § 30.

Sakspapirene er lagt ut på servicekontoret i rådhuset og på biblioteket

Frist for innsending av merknader er satt til mandag 6.8.2012, og disse skal sendes til Sunndal kommune, Kommunalteknisk tjeneste, Pb 94, 6601 Sunndalsøra.

Saksframlegg (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?