Renovasjon for husholdningsavfall i Sunndal kommune

Henvendelser bes rettet til servicekontoret, tlf. 71 69 90 00.

Se tømmekalender med hentedager for restavfall, papp/papir og plast.

Du kan også få tømmeplanen på telefon - last ned appen og du får varsel før henting.

NIR sin sorteringsveileder


Renovasjonsordningen endres fra 1.1.2017 - les mer om den nye renovasjonsordningen.

2-dunksystemet - Klikk for stort bilde

Sunndal kommune har vedtatt en lokal forskrift for husholdningsavfall i Sunndal kommune;
Forskriften trådte i kraft 01.01.2005, med mindre endringer vedr. hytterenovasjon fra 01.01.2013. I 2016 vedtok Sunndal kommunestyre en endring i forskriften vedr. dunkens plassering fra offentlig veg, samt innføring av ny dunk for innsamling av glass/metallemballasje.

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har som abonnent i den kommunale renovasjonsordningen.

Sunndal kommune er medlem av Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR) sammen med 8 andre kommuner. NIR administrerer renovasjonsordningen på vegne av kommunene.

I Sunndal kommune er renovasjonsordningen for husholdninger basert på at abonnentene benytter et 3-dunksystem, samt plastsekk for plastavfall. Abonnentene sorterer ut papp og papir, samt drikkekartonger til den blå dunken, restavfall til den grå dunken og glass og metall i grå dunk med grønt lokk. Plastavfall leveres i egen plastsekk. Innsamlingen av avfall gjennomføres både ved såkalt henteordning og bringeordning.

 

Henteordning

Restavfall, papp og papir samt glass og metall  hentes hjemme hos husholdningene. Det gjelder også sekker med plastavfall som settes fram til vegkanten på kunngjort hentedag.

Nytt fra 01.01.2017 er at dunker og sekker må plasseres maksimalt 5 meter fra offentlig veg for å bli tømt/hentet.


Grå dunk (restavfall)

Skal kun inneholde restavfall og hentes ukentlig i sentrale områder og hver 14. dag i andre områder i vinterhalvåret. Restavfallet samles inn av kommunens mannskaper og blir komprimert ved Franzefoss gjenvinning før det blir transportert videre. NIR har avtale med REKOM (kommunenes og avfallsselskapenes eget “meglerfrima”) og restavfallet fra Sunndal kommune blir i all hovedsak levert til forbrenningsanlegget på Heimdal og energigjenvinnes der.

De abonnentene som komposterer sitt våtorganiske avfall selv -  hjemmekompostering, får redusert renovasjonsavgift. 

Det gis også tilskudd til kjøp av tøybleier. Ordningen skal stimulere til økt gjenvinning og til å redusere restavfallet.

Grå dunk med grønt lokk

Skal kun inneholde rengjort glass og metall som har vært emballasje, som f.eks. syltetøyglass, barnematglass, glassflasker, hermetikkbokser, lokk av metall osv.

Drikkeglass, krystall eller ildfast glass skal IKKE leveres i denne dunken, men må forsatt leveres til miljøstasjonen.


Blå dunk (papp og papir)

Skal inneholde rengjort papp, papir og drikkekartong og hentes hver 5. uke av kommunale mannskaper. Papp og papir kan også leveres direkte til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss gjenvinning. Papp og papiravfallet blir mellomlagret i Surnadal før det blir transportert videre. Det meste av papp og papiravfallet fra NIR-kommunene leveres i dag til Tyskland for videre behandling.

Delta i returkartonglotteriet: Du kan levere enkeltkartonger som et skylt og presset, med navn og telefonnummer, og være med i trekningen av 10 000 kroner. For å være med i trekningen av 100 000 kroner, må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger og skrive på navn og telefonnummer på "kubben".


Plast

Plastavfall skal leveres i blank sekk merket “plast”, og hentes på samme dag som papp og papir, se tømmekalender (PDF, 378 kB)for 1. halvår 2017. Plastsekken skal legges fram til vegkant på hentedagen. Husk å sikre mot vind.

All plast skal være rengjort og tørr (ren plastemballasje som er rundt matvarer og andre husholdningsprodukter som f.eks.: plastflasker u/pant, bæreposer, plastfolie, rømmebeger, såpeflasker, potetgullposer etc.). Våt og skitten plastemballasje og plast som ikke er emballasje (som isopor, leker, hageslanger, engangsbestikk, hagemøbler etc.) skal ikke i plastinnsamlingen.

Ruller med plastsekker deles ut til alle abonnenter i løpet av året. Dersom du går tom for plastsekker, ta kontakt med servicekontoret som sørger for at du får en ny rull.

NIR har også et plastlotteri “Gulldunken” der alle som skriver navn og telefonnummer på plastsekken er med i trekningen av et standard renovasjonsabonnement.

 

Bringeordning

I Sunndal kommune er det også en del avfallsfraksjoner som kan leveres til motakk. Det finnes blant annet mottak for glass- og metallemballasje ute i kretsene og på ulike steder i sentrum. I tillegg kan alle fraksjoner leveres direkte til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss gjenvinning. Sunndal miljøstasjon ligger i Industrivegen 5, som vist i dette kartet (PDF, 324 kB).

Glass og metallemballasje
Glass og metallemballasje bringes selv av abonnentene til kommunens returpunkter. Sunndal kommune har returpunkter på følgende steder:
• p-plass bak Domus
• p-plass ved Amfi
• p-plass ved Bunnpris
• ved sandetunet
• ved tidligere Coop Grøa
• ved Sunndalsporten
• ved tidligere Joker Øksendal
• ved Coop Ålvundeid
• ved Joker Ålvundfjord
• ved storkiosk Håsen


Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som er giftig og skadelig for mennesker, planter og dyr. Eksempler på farlig avfall er olje, oljeprodukter, lim, malingsrester, løsemidler, plantevernmidler, spraybokser, oppladbare batterier, lysstoffrør etc. Hvis du er i tvil om avfallet er farlig eller ikke, skal det håndteres som farlig avfall. Farlig avfall kan leveres gratis til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS eller i det såkalt “Skvett`n-systemet” (hentedager i kretsene kunngjøres).


EE-avfall

EE-avfall er f.eks. batterier, lyspærer, sparepærer, lysrør, elektriske og elektroniske apparater, mobiltelefoner etc. EE-avfall kan leveres direkte til leverandør av denne typen artikler eller til Sunndal miljøstasjon / Franzefoss gjenvinning.

Klær og sko

Klær og sko kan leveres i Fretex-beholder ved Klokkergården (PDF, 456 kB)i Sunndalsøra sentrum (i enden av Bjørgs gate), ved barnehage i Øksedal og ved nærbutikkene på Gjøra, Ålvundeid og i Ålvundfjord. Fretex er navnet på Frelsesarmeens innsamlings- og salgsapparat for bl.a. brukte klær og sko. Ved å benytte denne er du med og støtter Frelsesarmeens arbeid for vanskeligstilte.


Alternativt kan brukte klær og sko kastes i tilsvarende container ved Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS. Det finnes også andre stiftelser/organisasjoner som tar i mot brukte klær og sko her i kommunen. Klærne må være rene og hele og pakket i bæreposer eller annen passende emballasje.

Dekk

Norsk Dekkretur AS samler inn brukte dekk. Det er forbudt å kaste dekk fra motorsykler, biler, busser og tilhengere i avfallskontainere og på fylling. Kasserte dekk, uten felger, kan leveres gratis til en dekkforhandler som selger dekk innen samme bruksområde, uavhenging av dekkmerket. Innsamling av brukte dekk i Norge er en bransjeordning som organiseres av Norsk Dekkretur AS. Private kan levere dekk, også med felg, gratis som grovavfall til Sunndal miljøstasjon /Franzefoss Gjenvinning AS.

Grovavfall

Grovavfall fra husholdningene omfatter rivingsavfall, hageavfall, hvitevarer, metallskrot etc. og skal leveres til Sunndal miljøstasjon /Franzefoss Gjenvinning AS. Abonnenten må selv grovsortere avfallet og legge rett fraksjon på rett plass ved Franzefoss. Ved Sunndal miljøstasjon blir deretter de ulike fraksjonene sortert videre og omsettbart avfall blir solgt til resirkulering eller energigjenvining. Ved Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS kan alle private levere grovavfall gratis for mengder inntil 500 kg på personbilhenger eller varebil.

Legg merke til at impregnerte materialer skal behandles som farlig avfall.

Næringskunder betaler for grovavfallet med ulike satser, avhengig av om avfallet kan gjenvinnes eller ikke.

Hageavfall

Hageavfall bør primært forsøkes håndtert på egen eiendom ved etablering av egnet sted for kompostering. I noen tilfeller kan det være aktuelt å etablere slike felles kompostløsninger på egnet sted i boligfeltet. Dersom det etableres fellesløsninger skal kommunalteknisk tjeneste kontaktes for godkjenning, og veiledning om drift av eventuelt slik fellesanlegg. Det presiseres her at dette bare må gjelde hageavfall (gress, planter, greiner ol.) Slike plasser må nøye følges opp av ansvarlig person, slik at en unngår at plassen blir lokal søppelplass. Tillatelse fra grunneier er også en uttrykkelig forutsetning. Sunndal miljøstasjon / Franzefoss Gjenvinning AS er mottak for hageavfall når dette ikke kan / bør håndteres lokalt (egen hage eller fellesanlegg). Sunndal miljøstasjon er også rette adresse når slikt avfall inneholder andre ting enn rent hageavfall.


Vi anbefaler nettsiden erdetfarlig.no som gir gode råd om hva som er fornuftig å kjøpe av hensyn til helse og miljø og hvordan du skal kvitte deg med forskjellige typer avfall på forsvarlig vis.
 

Kontaktpersoner renovasjon
Navn / EpostTittelTelefonMobil
Øyvind GjøvikOppsynsmann71 69 92 16917 61 104
Eilif M. LervikTjenesteleder 71 69 92 15 907 22 223
Sist endret 06.02.2017
Fant du det du lette etter?