Innsyn og søk

Retten til innsyn og informasjon om hva som må gjøres i den offentlige forvaltning er et viktig ledd i demokratiet og en forutsetning for at ytringsfriheten skal få et reelt innhold. Rettighetene er forankret i blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.


Søk i postlistene: se veiledning her.

 --------------------------------------------------

Nærmere om offentlighetsloven

Enhver har rett til å be om innsyn i dokumentene i en bestemt sak. Retten til innsyn gjelder også for postjournalen.

Visse unntak gjelder imidlertid. Innsyn kan nektes for taushetsbelagte opplysninger (offentlighetsloven § 5a). Innsyn kan også nektes for interne dokumenter (offentlighetsloven § 5.) § 6 omhandler dokumenter som kan unntas offentlighet på grunn av dets innhold. I personalsaker m.m. er unntak er påkrevd.

Sunndal kommune praktiserer meroffentlighet, det vil si at dokumenter som kan unntas offentlighet, i størst mulig grad skal være tilgjengelige for publikum.

Blir du nektet innsyn, skal du ha en begrunnelse om årsaken. Avslag kan påklages til fylkesmannen.

Nærmere om forvaltningsloven

Du har rett til å få veiledning om hvilke regler som gjelder for å få en bestemt tjeneste og informasjon om saksbehandlingen.
Du har rett til å få et foreløpig svar hvis det vil ta lang tid å avgjøre saken din.

Hvis du er part i en sak som gjelder et enkeltvedtak, har du en del ekstra rettigheter:

* Du har i utgangspunktet rett til å se alle dokumentene i saken
(visse begrensninger gjelder).

* Du skal motta et skriftlig vedtak.

* Vedtaket skal inneholde en begrunnelse dersom du får helt
eller delvis avslag.

* Hvis saken gjelder fordeling av rettigheter mellom flere søkere
(for eksempel barnehageplass), har du rett til selv å kreve en
skriftlig begrunnelse.

* Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag.
Klagen sendes til samme instans som har fattet vedtaket, som
skal vurdere saken på ny og sende den videre til
klageinstansen.

Sist endret 04.03.2016
Fant du det du lette etter?