Kommunalt beredskapsarbeid

Oreimfonna gikk i mars 2002 En krise er en ulykke eller annen hendelse som går ut over det man regner som normal belastning, og som krever at det handles raskt. Når kommunen ikke er i stand til å håndtere situasjonen med vanlig organisering og ordinære fullmakter, vil beredskapsapparatet bli koplet inn. Det skjer som regel i samarbeid med politiet.

Viktig informasjon til publikum vil bli lagt ut på hjemmesiden - se link til Beredskapsvarsel under artikler til høyre.

Vann overalt på Sunndalsøra i august 2001

Sunndal kommune skal være en trygg kommune å bo i for alle, noe som skal sikres gjennom ulike beredskapsplaner som trer i kraft når en uønsket hendelse inntreffer. Slike hendelser kan være flom, ras og ekstreme værforhold, storbrann, strømbrudd, store trafikkulykker og lignende.

Sunndal kommune har ansvar for å legge til rette for at uønskede hendelser avhjelpes og aller helst unngås gjennom god planlegging, internkontroll og en generell beredskap.

Nedenfor ligger også linker til plan for kriseledelsen i Sunndal og til beredskapsbrosjyren som ble sendt til alle husstandene i kommunen i 2005. I tillegg er det lagt ut linker med informasjon om omsorgsgruppa i Sunndal, sammensetningen av kriseledelsen og annen nyttig beredskapsinformasjon.

Dersom det oppstår unormale forhold mht. vannkvalitet, farge eller vanntrykk bes dette meldt kommunalteknisk tjeneste. I kontortiden bes henvendelser rettet til servicekontoret, tlf. 71 69 90 00.

Utenfor kontortid skal henvendelser om feil og mangler varsles via varslingssentralen i Kristiansund, tlf. 71 67 10 00.

Publisert av Ester Aalbu Eriksen. Sist endret 02.07.2015 09:49