Spillemidler

Kulturdepartementet deler årlig ut støtte av spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Ordningen skal bidra til at en større del av befolkningen får anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Plan for idrett og friluftsliv og tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?

Idrettsanlegg

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

  • For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150 000.
  • For kart, minimumskostnad kr 75 000.
  • For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50 000.

Lokale kulturarenaer

Det kan søkes om spillemidler til lokale kulturarenaer. Søknad leveres på samme måte som spillemidler for idrettsanlegg og fysisk aktivitet.

Søknad og søknadsbehandling 

  • Søknadsfrist for idrettsanlegg (ordinære anlegg) og nærmiljøanlegg er 1. oktober hvert år.
  • Søknadsfrist for lokale kulturarenaer er 15. februar hvert år.

Ta kontakt med avdelingsleder idrett og friluftsliv før søknad sendes inn.

Søknadsskjema og veiledning

Søknadsbehandling

Sunndal kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til fylkeskommunen. Det er Kultur- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen som gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentliggjort i brev til søkerne.

Prioriteringsliste

I planen for idrett og friluftsliv kan du se prioriteringsliste for spillemiddelprosjekter.
Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 - Handlingsprogram 2024-2025 (PDF, 3 MB)