Beredskap

Viktige telefonnummer

Brann: 110
Politi: 112
Akutt medisinsk hjelp: 113
Legevakt: 116 117
Nødnummer (PDF, 15 kB)


Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for sikkerhet og beredskap lokalt. Dette innebærer at kommunen skal analysere, drive forebyggende arbeid og være forberedt når katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige funksjoner skjer.


Beredskapsorganer

Kommunen har en erfaren beredskapsorganisasjon som trer sammen når noe skjer.
Kommunens kriseledelse har hovedansvaret for beredskapesarbeidet.
Omsorgsberedskapsgruppa bistår med psykososial oppfølging til berørte parter i en krise.


Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune (PDF, 1010 kB)
Rapport om Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom i Sunndal (PDF, 5 MB)
NVE-rapport: Faresonekart for skred i Sunndal


Beredskapsplaner

Kommunen har ulike beredskapsplaner som fungerer som hjelpemidler i en krise. Beredskapsplanene tar utgangpunkt i gjennomførte ROS-analyser for aktuelle områder.

Overordna beredskapsplan: Beredskapsplan for Sunndal kommune (PDF, 603 kB)


Lovverk - annen informasjon

Sivilbeskyttelsesloven
Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Informasjon fra Hydro Sunndal om flytende naturgass - LNG

Sist endret 06.04.2017
Fant du det du lette etter?